e-obrazovanje budućnostiPoziv za učešće

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se 20.05.2011. godine u Banjoj Luci,  sa početkom u 11,00 časova, u organizaciji Banjaluka College Banja Luka održati naučni skup na temu:E-obrazovanje budućnosti.

 

Napravili smo početne korake na našem putu ka dobu znanja. Upotreba znanja u uslovima kada ono zastarijeva za svega nekoliko godina, ima smisla samo ako organizacije (i društvo u cjelini) ovladaju sposobnošću stvaranja, distribucije i primjene novog znanja koje omogućuje održavanje konkurentnosti kroz inovativnost, kreativnost i visoku organizacionu radnu sposobnost. Za organizaciju koja uči i društvo zasnovano na znanju potrebno je obezbijediti sistemske mehanizme za dostupnost znanja i učenja. Organizaciji koja uči i društvu zasnovanom na znanju potrebno je, osim institucionalnog (obrazovanja vezanog za školu) obezbijediti i koncept cjeloživotnog obrazovanja. Tradicionalno učenje i njegove organizacione forme nisu dovoljni da zadovolje sve potrebe današnjeg i budućeg društva. E-učenje i učenje na daljinu predstavljaju resurs koji može otvoriti nove perspektive i benefite za sve učesnike u obrazovanju. E-učenje i učenje na daljinu prodrazumijevaju razvoj novog (drugačijeg) obrazovnog sistema.

Moguće teme za raspravu na naučnom skupu, koje su istovremeno i gradivi elementi društvenog (pod)sistema e-obrazovanja i učenja na daljinu, su:

 • Učesnici (učenici-studenti, nastavnici, menadžeri obrazovanja, osnivači i vlasnici institucija obrazovanja, privreda-organizacije, društvo, stipenditori itd.);
 • Organizacioni okvir i mogućnosti i uslovi djelovanja realnih i virtuelnih obrazovnih institucija u kojima se realizuje e-obrazovanje i učenje na daljinu;
 • Pravni okvir i normativno uređenje e-obrazovanja i sistema učenja na daljinu;
 • Tehnologije e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Pedagoški koncepti i metodika e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Komunikacione mogućosti, interakcija učesnika i komunikaciona sredstva e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Podrška e-obrazovanju i učenju na daljinu (državna, institucionalna, medijska...);
 • Strateško vođenje i operativna administracija e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Priprema sadržaja e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Upravljanje razvojem e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Administracija sistema e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Edukacija i razvoj sposobnosti i vještina učesnika e-obrazovanja i učenja na daljinu;
 • Materijalne pretpostavke i mogućnosti finansiranja sistema e-obrazovanja i učenja na daljinu.

 

Imajući u vidu sve gore rečeno i činjenicu da su sve predložene teme i dileme vezane za njih više stvar „osjećaja i opšteg poznavanja problema“, a ne egzaktnih istraživanja, kao i uvjerenje da je najskuplji razvoj spontani i stihijski razvoj, Banjaluka College organizuje naučni skup koji bi trebao dati odgovore na brojna važna pitanja, prezentovati naučno stručna i praktična znanja i iskustva i ukazati na pravce daljih aktivnosti koje bi doprinosile razvoju sistema e-obrazovanja i učenja na daljinu.

 

Organizacioni odbor naučnog skupa

Predsjednik:

Dr Nenad Novaković, Direktor Banjaluka College, Banja Luka

Sekretar:

Nikola Novaković, BLC, Banjaluka

Članovi:

Dr  Rade Tanjga, BLC, Banjaluka

Dr Mladen Mirosavljević, BLC, Banjaluka

Zoran Stanić , BLC, Banjaluka

 

Programski odbor naučnog skupa

Predsjednik:

Dr Željko Mirjanić, BLC, Banjaluka

Članovi:

Dr Dragan Domazet, rektor, Metropolitan univerzitet, Beograd

Dr Rade Tanjga, BLC, Banjaluka

Dr Mladen Mirosavljević, BLC, Banjaluka

Dr Bojan Milosavljević, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

 

Organizacione instrukcije

 

Naučni skup organizuje Banjaluka College, Banjaluka

Detaljni program Naučnog skupa sa drugim informacijama u vezi sa naučnim skupom, učesnici će dobiti do 01. maja 2011. godine.  

Vaše učešće na Naučnom skupu možete prijaviti (uz prijavu se dostavlja i naslov i sažetak rada prema posebnom uputstvu) najkasnije do 1. maja 2011. godine, еlektronskom poštom na: e-obrazovanje@blc.edu.ba(subject: naučni skup).

Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na adresu e-obrazovanje@blc.edu.ba(subject: naučni skup)  do 10.05.2011. godine. Svi radovi biće objavljeni u časopisu „Aktuelnosti“ i u našim on-line izdanjima.

 

Za sva eventualna pitanjamožete se obratiti na internet e-mail e-obrazovanje@blc.edu.ba i telefone koordinatora Naučnog skupa: 0038751/433-010(sekretarijat), kao i putem web adrese www.e-skup.info.

 

U Banjoj Luci,07.mart 2011. godine                                         Organizacioni odbor